DAHA ÖNCE KABUL EDİLEN BİLİRKİŞİLERİN UZMANLIK ALANLARININ GÜNCELLENMESİNE DAİR TALEPLER İLE DAHA ÖNCE YAYINLANMIŞ OLAN BÖLGE BİLİRKİŞİ LİSTESİNİN GÜNCELLENMESİNE DAİR İLANIMIZDIR

   1-Bursa Bilirkişi Bölge Kurulu olarak 26/12/2017 tarihinde yapılan ilan ile 2018 Yılı Bilirkişi Listesine kabul edilenlerin isim listesi, uzmanlık alanları ile birlikte 29/12/2017 tarihinde yayımlanarak ilan edilmiştir.

2-2018 yılı için alınan başvurulardan evraklarında eksiklik olanlar ayrıca ilan edilmiş olup, bu ilan üzerine yapılan değerlendirme sonucu bilirkişiliğe kabul edilenrler ise 01/02/2018 tarihinde ilan edilmiştir.

3-2018 yılı bilirkişilik listesi için red edilenler tarafından yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda listeye kabul edilmesine karar verilenler ile daha önceki kabul listelerinde oldukları halde bir şekilde yemin etmeyenlere yeniden yemin hakkı verilmesine ilişkin duyurumuz ise 16/03/2018 tarihinde ilan edilmiştir.

4-2018 yılı bilirkişi listesine kabul edilenlerden ilanlarda yazılı uzmanlık alanlarına karşı itirazlarda bulunanların veya süresi içersinde güncelleme talepli dilekçe ibraz edenlerin bu dilekçeleri ayrıca incelenmiştir.

5- 2018 Bilirkişilik başvuraları reddedilenlerin itirazlarının incelenmesi ile listeye kabul edildikleri halde yazılı olan uzmanlık alanlarına iliştin itiraz ve taleplerin incelenmesi sırasında, Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 09/03/2018 tarihinde yayımlanan 2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru'nun ekinde yer alan bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin EK-1 nolu ilanda yer alan temel ve alt uzmanlık alanlar ile bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklere ilişkin EK-2 nolu ilanda belirlenen ve aranan şartlar üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

A-Bu çerçevede bilirkişiliğe kabul taleplerinin reddine dair daha önceden verilmiş olan kararamıza yönelik yapılan itiraz incelemesi sonucunda, taleplerinin yeniden reddine karar verilenler aşağıda Liste-1 de gösterilmiştir. Bu durumda olanların tüm alanlar yönüyle talepleri yerinde görülmediğinden, rededildikleri alanlar ayrıca gösterilmemiş, " 2018 Yılı 2. Dönem Bilirkişilik Başvurularına İlişkin Duyuru'nun ekinde yer alan bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına ilişkin EK-1 nolu ilanda yer alan temel ve alt uzmanlık alanlar ile bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanlarına göre aranan niteliklere ilişkin EK-2 nolu ilanda belirlenen ve aranan şartlara uygun olmadıklarının" belirtilmesi ile yetinilmiştir.

B-Bu çerçevede bilirkişiliğe kabul taleplerinin reddine dair daha önceden verilmiş olan kararamıza yönelik yapılan itiraz incelemesi sonucunda, taleplerinin en az bir uzmanlık yönüyle kabulüne karar verilenler aşağıda Liste-2 olarak gösterilmiş olup, kabul ve reddedilen alanlar ve red gerekçesi liste içinde belirtilmiştir.

C- Daha önceden bilirkişi listesine kabul edilenlerden yazılı oldukları uzmanlık alanı itibariyle güncelleme talebinde bulunanların bu talepleri değerlendirilmiş olup aşağıda Liste-3 olarak gösterilmiş; uygun görülmeyen uzmanlık alanlarının red gerekçeleri liste içinde belirtilmiştir.

D- Daha önceden gerek eksiklik listesinde belirtilmiş olanlardan hiç belge sunmayan yada bir belge yada dilekçe sunmuş ise de sunulan belgeleri yeterli görülmeyenler için red listesi aşağıda Liste- 4 olarak gösterilmiştir.

6- Daha önce yayınlanan kabul listesinde isimleri bulundukları halde yemin etmemeleri nedeniyle bilirkişiliği aktif olmayanlar ve bu sebeple de kesin listede yer almayanlar bulunduğundan, bu kişilerin haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamadıklarına ve yemin edemediklerine dair dilekçelerini gerekçeleriyle birlikte bölge kurulumuza bildirmeleri halinde, bu konuda değerlendirme yapılması mümkündür.

7- Bütün değerlendirmeler sonunda hazırlanmış olan nihai listemiz portal ana sayfa üzerinden BÖLGE BİLİRKİŞİ LİSTEMİZ olarak yayınlanmıştır. Bundan sonraki süreçte 6274 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8, 9, 13 ve 14. maddeleri gereği sicile kabul edilmiş kişiler ile kabul edilen uzmanlık alanlarıyla ilgili Bölge Kurulumuzun görev ve yetkileri çerçevesinde gerekli inceleme, denetim ve listelerde değişiklik yapıldığında ayrıca ilan edilecektir.

8-Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 42/5. maddesi uyarınca bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları kısmen veya tamamen reddedilen kişiler ile ilgili daha önceden itiraz hakkı tanınmış olup bunun üzerine itiraz edenler yönüyle kurulumuzca yeniden inceleme yapılmış olduğundan, yukarıda 5-B de gösterilen Liste-2, 5-C de gösterilen Liste-3, 5-D de gösterilen Liste-4 de isimli yazılı olanlar yönünden; reddedilen uzmanlık / alt uzmanlık alanlarına yönelik olarak bu gün yani 20/04/2018 ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kararı veren bölge kurulumuza verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle veya bir başka bölge kurulu, Adli Yargı Adalet komisyonu Başkanlığı ya da Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle, bilirkişilik bölge kurulumuza itirazda bulunabilirler. İlanen duyurulur.

Liste1
Liste2
Liste3
Liste4
Bursa Bölge Bilirkişi Listesi


SİTEMİZİ
 
2017 | Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu
Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No:34/B Çankaya/ANKARA