EKSİK EVRAKI BULUNANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NETİCESİNDE BAŞVURULARI KABUL VE RED EDİLENLER İLE KABUL EDİLENLER YÖNÜNDEN YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

1. 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanununun 8/1-b ve 12/3 maddeleri ile Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 21/1-b ve 46 maddeleri uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar vermek görevimiz doğrultusunda Bölge Kurulumuz tarafından, yetki çevremiz olan BURSA, KÜTAHYA, BALIKESİR, ÇANAKKALE, YALOVA ve BİLECİK illeri adli ve idari yargı merciileri, icra müdürlükleri ve tüketici hakem heyetlerince yapılacak görevlendirmelere esas olmak üzere hazırlanacak bilirkişi listesi için yapılan ilan ile Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 29/11/2017 tarihinde internet sitesinde yayımladığı bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilik başvuru usul ve esaslarına ilişkin duyuruda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 01/12/2017 ila 11/12/2017 tarihleri arasında gerek bizzat bölge kurulumuza, gerek yetki çevremizde bulunan ilk derece mahkemeleri adli yargı adalet komisyonlarına müracaat ile ve gerek e-devlet sistemi üzerinden bilirkişilik yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2. Başvurularda gerek Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda belirtilen belgeler ve gerek kurulumuz internet sayfasında yer alan başvuru için istenilen belgeler ilan edilmiştir.

3. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler öncelikle usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında yapılarak duyurularda belirtilen belgelerinde eksiklik bulunanlar 29/12/2017 tarihinde ilan edilmiş ve ilgililere eksikliklerini tamamlamaları için 15 günlük kesin süre verilmiştir.

4. Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler hem usul yönünden istenilen bütün belgelerin tamam olup olmadığı noktasında hem de esas yönünden 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında yapılmıştır.

5.  Kurulumuza yapılan başvurular başvurucuların ilan edilen alanlar çerçevesinde yaptıkları seçimler doğrultusunda öncelikli olarak sunmuş oldukları öğrenim belgelerinden, ikincil olarak da ustalık, esnaflık, mesleki yeterlilik vb. Daire Başkanlığınca belirlenen belgelerden seçilen uzmanlık alanında aranan niteliklere sahip olup olmadıkları, meslekten ve/veya memuriyetten geçici veya sürekli yasaklı olup olmadıkları, asgari 5 yıllık mesleki çalışma süresini tamamlayıp tamamlamadıkları, bilirkişilik temel eğitimini alıp almadıkları, adli sicil yönünden engel suçlardan sabıkalı olup olmadıkları noktalarında ayrı ayrı incelenerek değerlendirilmiştir.

6. Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde eksik belgelerini ibraz edenlerin evrakı esas yönünden de incelenerek aranan nitelikleri taşıdıkları belirlenen kişiler duyurunun ekinde Kabul Listesi olarak lgösterilmişlerdir. Bu listede başvuruları kabul edilen kişilerin kabul edilen uzmanlık alanları yer almamaktadır. Kabul edilen uzmanlık alanları bilirkişiliğe kabul edilen kişilerin yeminleri yaptırıldıktan sonra daha sonra yapılacak liste güncellemesinde gösterilecektir.

7. Bilirkişiliğe müracaat için istenilen belgeleri vererek müracaatlarını yapan gerçek kişilerin başvuruları kurulumuzun toplantılarında değerlendirilerek, 6754 S.K.'un 10. Maddesinde aranan şartları taşımadıkları, seçtikleri uzmanlık alanlarına ilişkin EK-2 de  aranan nitelikleri taşımadıkları, yazdıkları uzmanlık alanları EK-1 olmayanların başvuruları reddedilen kişiler, duyurunun ekinde Red Listesi olarak gösterilmişlerdir.

8. Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/5 maddesi uyarınca başvuruları reddedilenlere ilişkin bu listenin ilanı aynı zamanda tebliğ mahiyetindedir. Başvuruları reddedilenler 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilan) tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Bursa Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da kurulumuza gönderilmek üzere ilgiliye en yakın adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

9. Daha önce yayınlanmış olan 29/12/2017 tarihli eksiklik listesinde isimleri yer almasına rağmen bu günkü yayınlanmış olan Kabul Listesi ve Red Listesinde isimleri bulunmayanların durumları, kurulumuzca daha sonra yapılacak inceleme sonucunda ayrıca değerlendirilip ilan edilecektir.

10. 6754 sayılı kanunun 10/1-b maddesine 23/6/2017-691 s. KHK/10. Md ile eklenen terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak koşulu yönünden başvuru ve değerlendirme sürelerinin kısalığı sebebiyle kurulumuzca adli sicil kayıtları dışında herhangi bir araştırma yapılamamakla birlikte bu araştırmanın sonraki süreçte de yapılması mümkün görülerek bu konudaki detaylı araştırmanın listelerin ilanından sonra yapılması kararlaştırılmıştır.

BAŞVURULARI KABUL EDİLENLERİ İÇİN YEMİN TARİHİ VE YERLERİ

11. Eksik evrakını tamamlayarak yaptıkları başvuruları uygun görülerek kabul edilen ekteki listede yer alan kişiler, 6754 S.K.'un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca, takvimin sıkışıklığı da dikkate alınarak 06/02/2018 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ederek görevlerine başlayacak olup yemin edenlere ilişkin hazırlanacak liste görevlendirmeler için esas alınacak bilirkişi listesi olacaktır.

12. Eksik evrakını tamamlayarak yaptıkları başvuruları uygun görülen kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise (Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulunun yetki çevresinde olmak kaydıyla) oraya müracaat ederek yeminlerini yapabileceklerdir. Komisyonlar yemin yerlerine ilişkin internet sayfalarından duyuru yapacaklardır.

13. Yemin edenlerin muhakkak surette yemin tutanağını imzalayıp görevli personele vermesi gerekmektedir. Zira, görevli personel tarafından kurulumuza iletilecek bu yemin tutanaklarına göre kimlerin yemine katıldıkları tespit edilecek ve böylece ilan edilecek bilirkişi listesi oluşturulacaktır.

14. Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların bölge kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır. 15. Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunun yetki çevresinde bulunan Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Gemlik, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ilçelerinin tamamında yerleşik olan bilirkişilerin yeminleri, yukarıda belirtilen 06/02/2018 günü saat 10:30-11:30 arasında "Gaziakdemir mah. Mudanya Cad. No:4 Osmangzi / BURSA" adresinde bulunan Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin yemekhane salonunda yapılacaktır. Farklı komisyon çevresinde olsalar bile bu ilana ilişkin kabul listesinde yer alan bilirkişilerin Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde yapılacak yemin töreninde hazır bulunmaları durumunda yemin törenine katılamaları mümkündür.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 01/02/2018

Kabule ilişkin liste

Redde ilişkin liste


SİTEMİZİ
 
2017 | Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu
Mustafa Kemal Mah. 2151. Cadde, No:34/B Çankaya/ANKARA