Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL VE REDDEDİLENLER İLE YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
17.07.2022

T.C.
BURSA 
BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

 

2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI

KABUL VE REDDEDİLENLER İLE  YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

 

1) 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 21/1-b maddesi uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme yetkisi doğrultusunda Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Kütahya Yalova illeri dahilinde bilirkişilik yapmak üzere, Bilirkişilik Kanunu'nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi ve 03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 25.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru, 03.02.2022 tarihinde yayımlanan Listelerde Kayıtlı Bilirkişilerin Yenileme Taleplerine İlişkin Duyuru ve  04.03.2022 tarihinde yayımlanan 2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyurular ile 31 Ocak  - 13 Mart 2022 Saat: 23.59’a kadar Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden duyuru ekinde yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle bilirkişilik ilk başvuru ve yenileme başvuruları alınmıştır.

2) Başvurular 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının 25.01.2022 tarihli Bilirkişilik Başvuru Usul Ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru’sunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında ve EK-2 de her bir uzmanlık alanı için belirtilen başvuranlar arasında liyakatli olanların belirlenmesine dair esaslar dikkate alınarak 6754 Sayılı Kanunun 11/3 Maddesi delaletiyle 10. Maddesi ve 13. Maddesi, ayrıca Kurulumuzun 26.05.2022 tarihli 2022 Yılı  Bilirkişilik Başvurularında Belgeleri Eksik Olanlara İlişkin Duyuru’sunda yer alan “9-Diğer Hususlar” başlığı altında yapılan açıklamalar doğrultusunda inceleme ve değerlendirme yapılarak;    

- (*) Alan seçimine ilişkin olarak; 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru İlanında bilirkişiliğe ilk başvuru ve yenileme taleplerinde Ek-1’de yer alan güncel temel ve alt uzmanlık alanlarının esas alınacağı Sistemde (*) işareti bulunan temel ve alt uzmanlık alanları yeni dönemde kaldırılacağından ve başvuruların değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmayacağından başvuru yaparken Sistemde (*) işareti bulunan uzmanlık alanlarının seçilmemesine dikkat ve özen gösterilmesi gerektiği duyurulmuştur. Ancak başvuru döneminde bu uyarıya rağmen birçok başvurucunun (*) işaretli alanlardan da seçim yaptığı, eksiklik ilanın ilişkin yasal sürede bu eksikliği gidermediği anlaşılmıştır. Bu durumdaki başvuruların değerlendirilmesinde sadece “Kamulaştırma” temel uzmanlık alanı olarak korunduğu için  “05.01 ve 05.02” şeklinde seçim yapılan haller “Kamulaştırma” temel uzmanlık alanının seçildiği kabul edilerek değerlendirmeye alınmış olup, diğer alanlar başvuruların değerlendirilmesi sırasında reddedilmiştir. 

- Üçten fazla temel/alt uzmanlık alanı seçimine ilişkin olarak; Bilirkişilik Daire Başkanlığının 2022 Yılı Bilirkişilik Alımı İlanının “Başvuru Usulü” başlığı altındaki 5. Maddesinde “Başvuru sırasında en fazla üç temel uzmanlık alanı ve seçilen her bir temel uzmanlık alanında en fazla üç alt uzmanlık alanına kayıt olmak için başvuru yapılabilir. İlk kez başvuru yapacak olan veya listelerde kayıtlı olup yenileme talebinde bulunacak olan bilirkişi adaylarının, başvuruda bulunacakları uzmanlık alanlarında, uzmanlıklarını ve fiili çalışmalarını doğru bir şekilde ispat etmeleri gerekmekte olup seçim yapılırken bu hususa özellikle dikkat edilmelidir.” ibaresine istinaden başvurucuların  üçten fazla  temel uzmanlık alanı veya alt uzmanlık alanı seçimleri “eksik” olarak değerlendirilmiş olup, bu konuda en fazla 3 temel uzmanlık alanı ve her bir temel uzmanlık alanı için en fazla 3 alt uzmanlık alan seçimine ilişkin dilekçeleri ile seçilen uzmanlık alanına ilişkin belgeleri, fiili çalışma sürelerini belirtir belgeler ile birlikte eksiklik için verilen süre içerisinde Kurulumuza gönderilmesi açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, söz konusu  eksikliğin verilen yasal sürede giderilmemiş olması sebebiyle fazla seçilen tüm alanlar yönünden talepler reddedilmiştir. 

- Farklı alan seçimlerine ilişkin olarak; UYAP’ta seçilen uzmanlık alanları ile e-imzalı gönderilen dilekçedeki uzmanlık alanları arasında farklılık olması ya da uzmanlık alanının dilekçede yer almaması durumunda UYAP üzerinden seçilen uzmanlık alanları dikkate alınarak başvuru esastan incelenmiş ve bu doğrultuda değerlendirme yapılmıştır.

- Liyakat ve performans değerlendirmesine ilişkin olarak; 6754 Sayılı Kanunun Bilirkişi Daire Başkanlığının görev yetkilerini düzenleyen “Bilirkişilik Daire Başkanlığı ve görevleri” başlığı altındaki  6/2. Fıkra maddesi, “Bilirkişilik bölge kurullarının görevleri” başlığı altındaki 8/d fıkra maddesi, “Bilirkişiliğe başvuru, seçilme usulü ve sicile kayıt” başlığı altındaki 11/3 fıkra maddesi kapsamında; bilirkişilerin temel ve alt uzmanlık alanlarına uygun diploma, fiili çalışma süreleri, aranan nitelikler, görevlerini yürütürken uyulması gereken etik ilkeler, performans durumları, mesleki tecrübeleri, meslek içi eğitimleri, uzmanlık belgeleri dikkate alınarak liyakate ilişkin yapılan değerlendirmeler sonucunda;

Tüm başvurucular yönünden eğitim durumu ve çalışma sürelerine ilişkin olarak; Bilirkişilik Kanunu’nun “Bilirkişiliğe başvuru, seçilme usulü ve sicile kayıt” başlıklı 11. maddesinde geçen; “(3) Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü gereğince başvurdukları temel ve alt uzmanlık alanlarında lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, vs uzmanlık belgeleri, fiili çalışma süreleri (her bir alt uzmanlık alanına ilişkin çalışma sürelerini gösterir, ispata yarar belgeler), akademik çalışmaları,  katıldıkları seminerler, aldıkları sertifikalar gibi bilgi ve belgeler doğrultusunda liyakat kriterleri kapsamında değerlendirmeler yapılmıştır.

Nitelikli hesaplama alanları ile ilgili olarak, bu alanda tecrübe ve uzmanlık sahibi olup olmadığına dair belgeler özellikle incelenmiş olup, sundukları belgelere göre bu konuda tecrübe sahibi olduğuna dair kanaat getirilenlerin talepleri kabul edilmiştir. Bu noktada hukuk mezunu olan başvurucuların sadece ve sadece avukatlıkta geçen süreleri tek başına bu alanların kabulünde yeterli görülmemiştir. Bu kapsamda vekil olarak çok sayıda davayı takip etmiş olmaları, hesaplama içermeyen dava-cevap-itiraz-istinaf yada temyiz dilekçeleri, başvurulan alan açısından tek başına yeterli olarak değerlendirlmemiştir. Bu konuda taleplerin değerlendirilmesinde öncesinde sunulmuş bilirkişi raporları, hesaplama içeren dilekçelerin varlığı yada bu alanlarda akademik çalışmaları bulunanların taleplerinin kabulü yoluna gidilmiştir.  

Kamulaştırma alanı bakımından SPK'nın ilgili mevzuatı ve kurulumuza gönderilen yazı içeriklerinden anlaşıldığı üzere, 2014 yılı Temmuz ayından sonra alınmış olan SPK lisans belgelerine ilaveten 3 yıllık çalışma yada 3 yıllık mesleki tecrübe yerine geçen eğitim belgesinin alınmış olması aranmış olup, bu tür çalışma yada eığitim belgesi sunanlar açısından kamulaştırma alanının kabulü yoluna gidilmiş, sunmayanlar açısından ise taleplerinin kabulü mümkün olmamıştır. 

3) Bilirkişilik başvurularına ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından sorgulama ekranına (BÜYÜK HARFLERLE) AD-SOYAD, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

4) Bilirkişilik Bölge Kurulumuz bilirkişi sicil ve listelerinde halihazırda kayıtlı olup, 2022 yılı başvuru döneminde bilirkişilik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde ve usulüne uygun yenileme talebinde bulunmadıkları anlaşılanların 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının “e” bendi uyarınca bilirkişilik sicilinden ve listelerden çıkarılmalarına karar verilmiştir.

İtiraz Ve İtirazın Yapılma Usulü

5) Bilirkişilik başvuruları tamamen veya kısmen reddedilenler ile yenileme yapmadıkları için bilirkişilik sicilinden çıkarılmalarına karar verilenler, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca tebliğ mahiyetinde olan iş bu ilandan itibaren 30 (otuz) gün içinde bölge kurulumuza yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

a) Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapıp başvuruları tamamen veya kısmen reddedilen başvurucuların haklarında verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde, itiraz dilekçelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden aktif hale gelecek olan “BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İTİRAZ DİLEKÇESİ” sekmesini kullanarak yapmaları ve itirazlarına ekleyecek belgeler varsa ilgili belgeleri itiraz dilekçesi ekine eklemeleri gerekmektedir.

b) Halihazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan ve talepleri tamamen veya kısmen reddedilenlerin; yenileme talebinde bulunmayıp sicilden çıkarılanların haklarında verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinde yer alan “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” butonu tıkladıktan sonra açılan ekranda “Genel Talep Dilekçesi” gönder sekmesinden itiraz dilekçelerini varsa dilekçe ekine ekleyecekleri belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.

Yemin Tarihi Ve Yerleri:

6) Bilirkişi listesinde halihazırda kayıtlı olanların (yenileme talebinde bulunanlar) yeminleri geçerli olup, bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.

7)   Bilirkişilik Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak,  listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteğiyle çıkarılıp yeniden kabul edilenlere, bölge kurulu başkanlığınca veya bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonlarınca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. Maddesinin 5. Fıkrası ve 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen usule göre yemin yaptırılacaktır.

8) Yönetmeliğin 44/1 maddesi uyarınca, Bursa il sınırları içerisinde ikamet eden veya mesleki faaliyetini yürütenlerin yemin töreni  20 Temmuz 2022 ve 21 Temmuz 2022 tarihlerinde saat:14.00'da, Altınova Mah. 11 Eylül Bulvarı No:09 A Blok 14. Kat (BUTTİM MEVKİİ) Osmangazi/BURSA  Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulu konferans salonunda yaptırılacaktır. Bursa il sınırları dışında mesleki faaliyette bulunan veya ikamet etmekle birlikte Bursa'da yemin etmek isteyenlerin de bu yemin törenine katılmaları mümkündür.

9) Yönetmeliğin 44/3 maddesi uyarınca, Bursa il sınırları dışında ikamet eden veya mesleki faaliyetini yürütenlerin yeminleri, ikamet adresleri veya mesleki faaliyet yürüttükleri yerin adli olarak bağlı olduğu İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarında 20, 21 ve 22 Temmuz 2022 tarihlerinde yaptırılacaktır.

10) Yeminler tamamlandıktan sonra nihai bilirkişi listesi bursabbk@adalet.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yemin etmeyenler Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bilirkişi listesine kayıt edilmeyecektir.

11) Yönetmeliğin 44/7 maddesi uyarınca, yemin için belirtilen tarihte geçerli ve kabul edilebilir mazeretleri sebebiyle yemin edemeyenler, mazeretlerini gösterir belgeleri ekleyerek Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulumuza yemin için talepte bulunmaları halinde talepleri değerlendirilecektir.

12) Yeni liste yayımlandıktan sonra önceki liste hükümsüz hale gelecektir.

13) Bilirkişilik Daire Başkanlığının 25.01.2022 tarihli Bilirkişilik Başvuru Usul Ve Esasları İle Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru’sunda Diğer Hususlar başlığı altındaki 4. Maddesine istinaden; halihazırda bilirkişi listelerinde kayıtlı olup yenileme talebi kabul edilmeyen bilirkişiler, 2022 yılı bilirkişi listelerinin ilanı öncesinde görevlendirildikleri mevcut dosyalardaki görevlerini (asıl veya ek rapor hazırlama) tamamlayacaklardır.

14) Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca iş bu ilan tebliğ hükmünde olup, fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 17.07.2022

TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Güvenlik Kodu

Sonuç

Güvenlik Kodu

Sonuç

Güvenlik Kodu

Sonuç

Güvenlik Kodu

Sonuç

Yazdır
Adres

Altınova Mah. 11 Eylül Bulvarı No:09 (BUTTİM MEVKİİ) Osmangazi/BURSA

Telefon

(0224) 233 40 33

E-Posta

bursabbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu