Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 YILI KONKORDATO BAŞVURULARI KABUL VE REDDEDİLENLERE İLİŞKİN DUYURU
05.01.2024

 T.C.
 BURSA
BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI
KONKORDATO KOMİSERLİĞİ  BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN 
DUYURU

1.2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 290 ıncı maddesinde konkordato komiserlerinin listelerinin oluşturulması için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 12.10.2023 tarihinde internet sitesinde yayımladığı Konkordato Komiserliği Başvuru Usul Ve Esaslarına İlişkin Duyuru ile belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 30 Ekim - 13 Kasım 2023 tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden konkordato komiserliği yapmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır.

2.Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığının 01.12.2023 tarihinde internet sitesinde yayımladığı duyuru ile;  Daire Başkanlığına ve bilirkişilik bölge kurullarına gelen yoğun taleplerin değerlendirilmesi sonucunda konkordato komiserliği listelerinde kayıtlı olup eğitimlerinin bittiği 13 Kasım 2023 tarihine kadar yenileme eğitimi alanlardan çeşitli nedenlerle başvuru yapamayanlar ile başvuru yaptığı halde eksik evrakı bulunan kişiler için başvuru ve yenileme talep ekranlarının 4-5 Aralık 2023 tarihleri arasında tekrar açılması uygun görüldüğü ilan edilmiştir.

3.Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğindeki düzenlemeler dikkate alınarak konkordato komiserinde bulunması gereken şartlar belirtilip, başvuru usulü ve başvuruya eklenecek belgeler de ilan edilmiştir. Ayrıca başvurunun nasıl yapılacağını gösterir başvuru klavuzu ile imzalanıp başvuruya eklenmesi gereken beyanname de duyuru ekinde ilan edilmiştir.

4.30 Ekim - 13 Kasım 2023 ve 4 - 5 Aralık 2023 tarihleri arasında e-devlet sistemi üzerinden konkordato komiserliği yapmak isteyen başvurucular başvuru takviminde konkordato komiseri olmak için başvuruda bulunmuşlardır.

5.Kurulumuza yapılan başvurular öncelikle başvuru klavuzunda gösterilen biçimde usulüne uygun bir başvuru bulunup bulunmadığına bakılarak değerlendirmeye alınmıştır. Usulüne uygun başvuru için öncelikle doldurulan başvuru formunun elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış olması ilk şart olarak incelenmiştir. Usulüne uygun bir başvuru formu doldurulduktan sonra duyuruda ilan edilen belgelerin ibraz edilip edilmediğine bakılmıştır. Bu kapsamda Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 4. Maddesinde komiserde aranacak nitelikler bakımından ayrı ayrı incelemeler yapılıp başvurular değerlendirilmiştir.

6.30/01/2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 30 Ocak 2019 tarihinden önce alınan komiserlik eğitimleri, listeye kayıt için yapılacak başvurularda dikkate alınmamıştır.

7.Yaptıkları başvuruları usul ve esas bakımından uygun görülerek KABUL edilen kişiler Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmeliğinin 18/3 maddesi uyarınca üç yıllığına listeye kayıt edilmişlerdir.

8.Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda da belirtildiği üzere başvurunun kabul veya reddine ilişkin karar bilirkişilik bölge kurulumuzun internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulmuş olup bu ilan tebliğ yerine geçecektir.

9.Bölge Kurulumuz Konkordato komiser listesinde kayıtlı olup 2023 yılı başvuru döneminde konkordato komiserlik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde ve usulüne uygun  yenileme talebinde bulunmadıkları anlaşılanların konkordato komiser listesinden  çıkartılmalarına  karar verilmiştir. 

10.Konkordato komiserliği başvurularına ilişkin sonuçlar (ret işlemleri yönünden gerekçeleriyle birlikte) duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından sorgulama ekranına T.C kimlik numarası, Doğum Tarihi (gün.ay. yıl) ve Güvenlik kodu girilerek sorgulama yapılacaktır. 

11.Başvuru sonuçlarına karşı 6754 S.K.'un 15/1 maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurulumuza yazılı olarak itirazda bulunulabilecektir. Bu kapsamda UYAP Bilişim Sistemi Vatandaş Portalda Başvuru Yap butonuna tıkladıktan sonra Bilirkişilik Bölge Kuruluna Evrak Gönderme sekmesinden Bölge Kurulu olarak Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulu, evrak türü olarak  "Konkordato Komiserliği Başvuru Sonucuna İtiraz" seçilip elektronik imzalı itiraz dilekçesi eklenerek açıklama alanına "Konkordato Komiserliği Başvurusu Sonucuna İtiraz" yazaraz itiraz edilebilecektir. İtiraz dilekçesini ibraz etmek için Bölge Kurulumuza bizzat gelinmesine gerek yoktur.

İş bu ilân TEBLİĞ HÜKMÜNDE olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.  05/01/2024

TC KİMLİK NO
DOĞUMTARİHİ
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Altınova Mah. 11 Eylül Bulvarı No:09 (BUTTİM MEVKİİ) Osmangazi/BURSA

Telefon

(0224) 233 40 33

E-Posta

bursabbkisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu